προμανθάνω


προμανθάνω
заранее узнаю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.